Zásady ochrany
osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a plateb na akci návštěvníkem akce.

Apoštolská církev se sídlem Polní 1105/15, 737 01 Český Těšín, IČ: 00489778 jako správce osobních údajů má zájem Vám poskytovat informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Vzhledem k tomu, že osobní údaje jsou velmi cenné a zároveň velmi lehce zneužitelné, věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost.

Od koho osobní údaje získáváme?
Osobní údaje získáváme zpravidla přímo od Vás, na základě Vaší registrace, při které Vaše osobní údaje zadáte přímo Vy registračního systému Apoštolské církve.

Může se stát, že Vám bude poskytnuta možnost zadat dobrovolně další osobní údaje, které nejsou nutné k registraci ani k nakupování vstupenek. Tyto informace budou zpracovávány výhradně jen pro účely, které budou u možností zadání označeny.

Vaše osobní údaje využijeme především pro přijetí Vaší objednávky a zajištění plnění smlouvy. Toto zpracování je naším smluvním požadavkem a nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy s Vámi a její následné plnění.
Nejste povinni nám Vaše údaje poskytnout, ale bez poskytnutí Vašich údajů nebude možné smlouvu uzavřít.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme následující osobní údaje:

 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a další údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby, které se nám rozhodnete sdělit
 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a fakturační adresa
 • data, která jsou potřebná k tomu, abychom s Vámi mohli provádět transakce, přičemž jde o běžné údaje, které jsou zpracovávány při platbách platební kartou, a to: jméno, adresa, číslo platební karty, datum vypršení platnosti platební karty a tzv. CVV/CVC bezpečnostní kód

Z těchto výše uvedených údajů jsou pro registraci vyžadovány následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Zpracování na základě oprávněného zájmu
Vaše údaje také můžeme zpracovávat z důvodu našeho oprávněného zájmu.
Takovým oprávněným zájmem je například přímý marketing, především nabízení našich služeb Vám jako zákazníkům.

Vzhledem k tomu, že o Vás zpracováváme určité údaje především o tom, jaké akce jste navštívili, můžeme Vám pak další akce nabízet podle těchto údajů.

V případě, že nebudete souhlasit, aby byly Vaše osobní údaje zpracovávány tímto způsobem, můžete podat námitky a my budeme povinni takovéhoto zpracování osobních údajů zanechat.

Kominikace prostřednictvím různých kanálů:
Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím emailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu).

Veškeré souhlasy, které získáváme, jsou zcela dobrovolné a nejste povinni je poskytnout. Své souhlasy můžete odvolat na info@kristfest.cz

Práva při zpracování osobních údajů

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva.

Mezi tato práva patří:

 • Právo na přístup
  Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. K tomu slouží tento dokument. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.Pouze při neoprávněných či opakovaných žádostech je z naší strany možné účtovat poplatek, přičemž výše tohoto poplatku bude odvozena od administrativních nákladů na vytvoření kopie a od případné ceny datového nosiče a případně ceny za doručení subjektu údajů.
 • Právo na opravu
  Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
 • Právo na výmaz
  V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali.
 • Právo na omezení zpracování
  V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.
 • Právo na vznesení námitky proti zpracování
  Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, např. pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné, nebo nesouhlasíte s dalším zasíláním novinek.
 • Právo na přenositelnost
  Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám/sama poskytl/a a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.
 • Právo podat stížnost
  Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na info@kristfest.cz.
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce dle povahy žádosti. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu přiměřeně prodloužit, toto prodloužení by však nemělo být delší než tři měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat